CLINIQUE SPÉCIALISÉE | CLINIQUE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE

Directeur médical Dr. Lluís Vidal. -

Dispèpsies, reflux esofàgic, úlceres gastroduodenals

Els àcids gàstrics ens ajuden a digerir els aliments, però també poden produir-nos una inflamació del revestiment de l’estómac (gastritis), de l’esòfag (esofagitis) o del duodè (duodenitis) i provocar una dispèpsia. Les persones que pateixen aquest trastorn tenen sensació de cremor, acidesa, eructes, distensió gasosa, i, sovint, nàusees, vòmits i inapetència.

Quan es produeix reflux gastroesofàgic, és a dir, quan l’àcid de l’estómac puja cap a l’esòfag i produeix la cremor retroesternal característica i la sensació d’agror a la boca, hem d’estudiar si s’ha dilatat l’esfínter que separa aquests dos trams del tracte digestiu. En cas de dilatació pot haver-se produït una hèrnia d’hiatus que caldrà tractar.

D'altra banda, la malaltia de reflux gastroesofàgic pot condicionar l’aparició de l'esòfag de Barrett que és una afecció en la qual el revestiment esofàgic es modifica i es torna més semblant al revestiment de l'intestí prim que al de l'esòfag. La majoria dels pacients amb esòfag de Barrett no patiran complicacions, però en alguns pacients es pot presentar una modificació precancerosa del teixit, anomenada displàsia, amb més probabilitats de generar un càncer esofàgic. En l'actualitat, el diagnòstic d'esòfag de Barrett només pot realitzar-se mitjançant l'endoscòpia i la detecció de modificacions en el revestiment esofàgic. El diagnòstic definitiu requereix la confirmació mitjançant biòpsia de la modificació del revestiment esofàgic.

Les úlceres són ferides en el revestiment interior de l’estómac i del duodè provocades pels àcids digestius i que es poden agreujar per la ingesta d’alcohol, alguns menjars picants, les postres molt dolces i alguns medicaments. Cal també realitzar un estudi específic per descartar l’existència del bacteri Helicobacter pylori, que causa un tipus d’inflamació a la paret de l’estómac directament relacionada amb l’aparició de llagues. Aquest bacteri el podem eliminar amb un tractament combinat.

Sempre que hi hagi simptomatologia de dispèpsia cal descartar la presència de l’Helicobacter pylori, ja que en determinats casos també s’ha relacionat amb algunes neoplàsies gàstriques, amb alguns limfomes (limfoma tipus MALT) i amb determinats tipus de dermatitis.

La nostra Clínica Gastroenterològica està especialment preparada per al diagnòstic precoç de les neoplàsies d'esòfag i estómac. El tractament en l’estadi inicial del tumor és el que permetrà un millor pronòstic en l’evolució futura.

 

Clause de Confidencialité
Conformément à la loi organique 15/1999 du 13 Décembre, la protection des données personnelles, nous vous informons que les données personnelles demandées sur ce site seront incluses dans une base de données informatisée appartenant à l'Hôpital-clinique COSTA BRAVA, dans le but unique et exclusif pour répondre à votre demande. De plus, l'utilisateur dispose à tout moment les droits d'information, d'accès, de rectification, annulation et opposition qui peuvent être exercées par l'adresse e-mail de info@hospitalcliniccostabrava.com, ou par courrier au siège social C/ Mn. Gaspar Bosch, s / n, 17230 Palamos.